Pack Saint Valentin
39,00€ 78,00€
Basic Kit Silpat
28,50€ 57,00€
Kit gourmand Silpat
50,00€ 100,00€
Starter Kit Silpat
56,00€ 112,00€
US Kit Silpat
60,00€ 120,00€
French Kit Silpat
55,00€ 110,00€
Kit Enfant Silpat
66,00€ 122,00€
Kit apéro Silpat
70,00€ 140,00€